ĐÁNH GIÁ HƯƠNG VỊ CÀ PHÊ SAU KHI RANG

Rang Cà Phê      391 - 0      2 năm trước
ĐÁNH GIÁ HƯƠNG VỊ CÀ PHÊ SAU KHI RANG
0 0

CÀ PHÊ RANG ĐẬM.


Dark-roast coffee offer a different modulation of the basic tastes. Because the majority of the sugars
decompose due to the extensive pyrolysis of the bean, the sweet characteristic in the taste is lost. It is
replaced by the bitter taste perception attributable to the increase in phenolic compounds.
Cà phê rang đậm cung cấp một biến động khác về các vị cơ bản. Bởi vì phần lớn các loại đường bị
phân hủy bởi sự nhiệt phân của hạt nhân, đặc tính ngọt của vị bị mất đi. Nó bị thay thế bởi sự nhận thức về
vị đắng do tăng sinh các hợp chất phenol.

 

 


The taste sensation of bitterness is generally misunderstood, and in most foods bitterness is
considered undesirable. However, in several products, such as dark chocolate, certain beers, red wines, and
tonic water, the bitter attribute is both characteristic and desirable. In all of these situations, modulation of
the bitter taste contributes greatly to the total flavour profile. The same is true for coffee.
Cảm giác về vị đắng thường bị nhận diện nhầm lẫn, và trong phần lớn thực phẩm, vị đắng thường
được coi là không mong muốn. Tuy nhiên, trong vài loại thực phẩm như Sô cô la đen, vài loại Bia, các loại
Vang Đỏ và nước ngọt thì vị đắng lại là đặc trưng mong muốn. Trong tất cả các trường hợp này, biến động
của vị đắng góp phần rất lớn vào tổng hòa hương vị và điều này đúng với cà phê.
Food and beverages, in which bitterness comprises the basic modulation component of the taste
perception, tend to spark the greatest controversy as to their overall acceptability. Although dark-roasted
coffees represent an important segment of the total coffee market, the bitter aspect of their tastes tends to
reduce their universal acceptance.
Trong thực phẩm và đồ uống, trong đó vị đắng bao gồm các thành phần điều chế cơ bản của nhận
thức vị giác, có xu hướng gây ra cuộc tranh cãi lớn nhất về tính chấp nhận chung của chúng. Mặc dù cà phê
rang đậm đại diện cho một phân đoạn quan trọng của thị trường cà phê toàn cầu, khía cạnh vị đắng của cà
phê rang đậm có xu hướng làm giảm sự chấp nhận phổ quát của chính nó.

 

cà phê rang đậm

cà phê rang đậm


In coffee, the bitter components of the taste come from three sources. First, bitterness is a taste
characteristic of certain non-volatile acids also found in coffee, particularly chlorogenic and quinic acids.
Second, bitterness is the basic taste characteristic of caffeine and trigonilline – white crystalline alkaloids
occurring naturally in coffee beans, tea leaves, cocoa beans, and cola nuts. And third, bitterness is a taste
characteristic associated with phenolic and heterocyclic compounds, which form as the coffee beans undergo
continued pyrolysis and develop from standard roast coffees into dark-roast coffees.
Trong cà phê, các hợp chất đắng của vị đến từ ba nguồn. Đầu tiên, vị đắng là một đặc tính vị của
các a xít không bay hơi được tìm thấy trong cà phê, cụ thể là các a xít Chlorogenic và Quinic. Thứ hai, vị
đắng là đặc tính vị cơ bản của Caffeine và Trigonilline – là nhóm tinh thể alkaloid trắng tìm thấy tự nhiên
trong cà phê, lá trà, hạt ca cao hay đậu cola. Thứ ba, vị đắng là một đặc tính vị tương tác của các hợp chất
phenol với nhóm chất khác vòng (dị vòng) hình thành do hạt cà phê trải qua quá trình nhiệt phân và phát
triển từ cà phê rang tiêu chuẩn tới ngưỡng cà phê rang đậm.

Theo: BẢN DỊCH “THE COFFEE CUPPER’S HANDBOOK”

Tạo vào 2019-11-01 13:58:07, Cập nhật 2 năm trước
kimthuong kimthuong Theo dõi 0
Chia sẻ ĐÁNH GIÁ HƯƠNG VỊ CÀ PHÊ SAU KHI RANG tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết ĐÁNH GIÁ HƯƠNG VỊ CÀ PHÊ SAU KHI RANG
Gửi đi
Bạn đang đọc bài viết ĐÁNH GIÁ HƯƠNG VỊ CÀ PHÊ SAU KHI RANG , hãy để nguồn carangmoc.com khi phát hành lại nội dung này !
2774
0.1039412021637