NGƯỠNG CẢM VỊ SƠ CẤP CỦA CÀ PHÊ RANG ĐẬM-PRIMARY DARK-ROAST COFFEE TASTE SENSATIONS

Rang Cà Phê      703 - 0      2 năm trước
NGƯỠNG CẢM VỊ SƠ CẤP CỦA CÀ PHÊ RANG ĐẬM-PRIMARY DARK-ROAST COFFEE TASTE SENSATIONS
0 0

 

The first step when descripbing the flavour of a dark roast coffee is to identify the primary coffee
taste sensation:
Bước đầu tiên khi mô tả hương vị của cà phê rang đậm là nhận diện cảm vị sơ cấp:

 


Sharp: Perceived primarily on the anterior sides of the toungue. Created as the acids in the coffee combine with the salts to increase the overall saltiness of the brew.
Sharp (Vị hăng): Nhận diện đầu tiên trên mặt trước của lưỡi. Được tạo ra do a xít trong cà phê kết hợp với
muối làm tăng cảm nhận vị mặn tổng thể của dịch pha.
Soury: Perceived primarily on the posterier sides of the toungue. Created as the salts in the coffee combine
with the acids to reduce the overall sourness of the brew.
Soury (Chua gắt): Nhận diện đầu tiên trên mặt sau dưới của lưỡi. Được tạo ra do muối trong cà phê kết
hợp với a xít làm giảm cảm nhận vị chua tổng thể của dịch pha.
Harsh: Perceived primarily on the back of the toungue. Created as the bittering agents in the coffee
combine with the acids to increase the overall sourness of the brew.
Harsh (Vị Chát): Nhận diện đầu tiên ở phía trong cùng của lưỡi. Được tạo ra do các nhân tố đắng trong cà
phê kết hợp với a xít làm tăng cảm nhận vị chua tổng thể của dịch pha.
Pungent: Perceived primarily on the back of the toungue. Created as the acids in the coffee combine with
the bittering agents to decrease the overall bitterness of the brew.
Pungent (Hăng cay): Nhận diện đầu tiên ở phía trong cùng của lưỡi (cuống lưỡi). Được tạo ra do các a xít
trong cà phê kết hợp với các nhân tố vị đắng làm giảm cảm nhận vị đắng tổng thể của dịch pha.
The second step in describing a dark-roast coffee flavour is to determine the degree to which the
specific taste sensation fits into the primary category. As a minimum, the two most common primary taste
found in dark-coffees, pungent and sharp, can be further categorized into four secondary tastes.
Bước thứ hai trong việc mô tả hương vị của cà phê rang đậm là xác định mức độ mà cảm giác vị
giác đặc trưng phù hợp với nhóm sơ cấp. Tối thiểu có hai hương vị chính phổ biến nhất được tìm thấy trong
cà phê rang đậm là hăng cay và chát, có thể được phân loại thành bốn vị thứ cấp.
In this phase of taste discrimination, several factors unique to dark-roast coffees are encountered.
First, because temperature hardly affects the basic tastes of sour and bitter, dark-roast coffees tend to show
the same taste regardless of temperature.
Trong giai đoạn phân biệt vị giác này, một vài yếu tố được lưu tâm để cà phê rang đậm được hiển
thị. Đầu tiên, bởi vì nhiệt độ ít ảnh hưởng mạnh mẽ tới các vị cơ bản của chua và đắng, cà phê rang đậm
thường có vị giống nhau theo biến thiên nhiệt độ dịch pha từ nóng tới ấm và nguội.
Second, because many of the sour fruit acid components of the coffee burn up along with the sugar
compounds during roasting, it is unusual to have a sour taste as predominant taste of a dark-roast coffee.
Thứ hai, bởi vì các hợp chất a xít chua trái cây trong cà phê bị đốt cháy bởi sự phân hủy các hợp
chất đường trong suốt quá trình rang nên cà phê rang đậm thường có vị chua không nổi bật (ít chua).
And third, the taste perception of bitterness actually decreases as the concentration of biterring
agents increases. That is why espresso coffee tend to have less of a bitter character in their flavour that if
the same dark-roast coffee were brewed in a conventional coffee brewer. Dark-roast coffees tend to have a
taste that is simultaneously sharp and pungent.
Thứ ba, sự nhận diện vị đắng thực tế sẽ giảm khi nồng độ chất đắng trong dịch tăng lên. Đó là lý do
tại sao cà phê Espresso thường có cảm giác ít đắng trong hương vị nếu so sánh với cùng một cà phê rang
đậm được pha theo phương pháp thông thường (hand-drip). Cà phê rang đậm có khuynh hướng hiện diện
đồng thời hai vị hăng cay và se chát.

Tạo vào 2019-11-01 13:55:35, Cập nhật 2 năm trước
kimthuong kimthuong Theo dõi 0
Chia sẻ NGƯỠNG CẢM VỊ SƠ CẤP CỦA CÀ PHÊ RANG ĐẬM-PRIMARY DARK-ROAST COFFEE TASTE SENSATIONS tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết NGƯỠNG CẢM VỊ SƠ CẤP CỦA CÀ PHÊ RANG ĐẬM-PRIMARY DARK-ROAST COFFEE TASTE SENSATIONS
Gửi đi
Bạn đang đọc bài viết NGƯỠNG CẢM VỊ SƠ CẤP CỦA CÀ PHÊ RANG ĐẬM-PRIMARY DARK-ROAST COFFEE TASTE SENSATIONS , hãy để nguồn carangmoc.com khi phát hành lại nội dung này !
2773
0.17597389221191